Welcome Guest ( Log In | Register )

Help | Search | Members | Calendar

 
Free seminar
« Next Oldest | Next Newest » Track this topic | Email this topic | Print this topic
Шмель
Posted: Aug 20 2011, 10:50

Mind Rider

Group: Elite Member
Member No.: 1849

Joined: May 27, 2006

"Armenbrok" Investment Company informs you, that a free seminar on "International Markets and Investments" will be held on August 23rd.

Short brief of the seminar:

1) Introduction to international securities markets
2) Historical data
3) Introduction to Foreign Exchange (FOREX) Market
4) Basics of technical and fundamental analysis
5) How to start investing in securities
6) How to start trading

Preliminary registration is necessary for participation in our seminar. You can be registered by calling us:
(+374 10) 53-87-00
(+374 10) 52-89-86
or via email: seminar@armenbrok.am (Please mention your name, surname and phone number )

Time: August 23, 2011 @ 18:30
Location: "Armenbrok" OJSC office, Tigran Mets 32/1

Արմենբրոկ ներդրումային ընկերությունում Օգոստոսի 23-ին կանցկացվի “Միջազգային շուկաներ և ներդրումներ թեմայով” սեմինար:

Սեմինարի թեմաներ.
1. Արժեթղթերի միջազգային շուկաների ներածություն;
2. Պատմական ակնարկ;
3. FOREX (Արտարժույթ) շուկայի ներածություն;
4. Տեխնիկական և ֆունդամենտալ վերլուծության հիմունքներ;
5. Ինչպես սկսել ներդրումներ կատարել արժեթղթերում;
6. Ինչպես սկսել զբաղվել թրեյդինգով:

Սեմինարին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով`
(+374 10) 53-87-00
(+374 10) 52-89-86
կամ seminar@armenbrok.am էլեկտրոնային հասցեի միջոցով (խնդրում ենք նամակում նշել Ձեր անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը):

Ժամ. Օգոստոսի 23, 18:30
Վայր. “Արմենբրոկ” ԲԲԸ գրասենյակ, Տ. Մեծ 32/1

http://www.facebook.com/event.php?eid=134576989970396
http://www.armenbrok.com
http://www.armenbrok.am (corporate)
 
       Top
Шмель
Posted: Sep 1 2011, 11:27

Mind Rider

Group: Elite Member
Member No.: 1849

Joined: May 27, 2006

"Armenbrok" Investment Company informs you, that a free seminar on "International Markets and Investments" will be held on September 7th.

Short brief of the seminar:

1) Introduction to international securities markets
2) Historical data
3) Introduction to Foreign Exchange (FOREX) Market
4) Basics of technical and fundamental analysis
5) How to start investing in securities
6) How to start trading

Preliminary registration is necessary for participation in our seminar. You can be registered by calling us:
(+374 10) 53-87-00
(+374 10) 52-89-86
or via email: seminar@armenbrok.am (Please mention your name, surname and phone number )

Time: September 7, 2011 @ 18:30
Location: "Armenbrok" OJSC office, Tigran Mets 32/1

Արմենբրոկ ներդրումային ընկերությունում Օգոստոսի 23-ին կանցկացվի “Միջազգային շուկաներ և ներդրումներ թեմայով” սեմինար:

Սեմինարի թեմաներ.
1. Արժեթղթերի միջազգային շուկաների ներածություն;
2. Պատմական ակնարկ;
3. FOREX (Արտարժույթ) շուկայի ներածություն;
4. Տեխնիկական և ֆունդամենտալ վերլուծության հիմունքներ;
5. Ինչպես սկսել ներդրումներ կատարել արժեթղթերում;
6. Ինչպես սկսել զբաղվել թրեյդինգով:

Սեմինարին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով`
(+374 10) 53-87-00
(+374 10) 52-89-86
կամ seminar@armenbrok.am էլեկտրոնային հասցեի միջոցով (խնդրում ենք նամակում նշել Ձեր անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը):

Սեպտեմբերի 7ին
Վայր. “Արմենբրոկ” ԲԲԸ գրասենյակ, Տ. Մեծ 32/1
 
       Top
1 replies since Aug 20 2011, 10:50 Track this topic | Email this topic | Print this topic

<< Back to Anything...

 
Arminco Global Telecommunications